CPS Plus Professional

CPS Plus Professional Ver 6.9 screenshot

CPS Plus Professional Ver 6.9 RS232 Software / USB data acquisition software

CPS Plus Professional je softver za prikupljanje podataka koji omogućava uređajima poput: bar code skenera, čitača magnetnih kartica, digitalnih vaga, digitalnih senzora, laboratorijskih instrumenta, mikrokotrolera ... da komuniciraju sa bilo kojom Windows applikacijom.

Radi istovremeno sa više COM portova i više različitih uređaja. Konfigurablini filteri za podatke podesivi zasebno za svaki uređaj. Opcije za logovanje podataka uključuju: snimanje u fajlove sa dinamičkim imenovanjem fajlova, tastatura režim, DDE režim (slanje u Excel, Access ...) i RS232 direktan prenos u baze podataka putem ODBC konekcija. VBscript/JScript filteri za parsiranje kompleksnih struktura podataka.
Namjenjen upotrebi u profesionalnim okruženjima.

Napredne mogucnosti za logovanje podataka:
 • file režim (genericko imenovanje log datoteka).
 • keystroke režim - omogucava unos procitanih podataka u bilo koju aplikaciju kao da su otkucani na tastaturi.
 • DDE režim (prenos podataka sa serijskih uredaja direknto u MS Excel, MS Access ... ili bilo koju drugu aplikaciju koja podržava DDE).
 • ODBC režim (prenos podataka sa serijskih uredaja direknto u baze podataka koje podržavaju ODBC. Primjer: MySQL, ORACLE, MSSQL...)
 • Konfigurabilni filteri omogucavaju da iz procitanih stringova dobijete podatke u željenom formatu. Globalno podešavanje filtera za sve portove ili zasebno podešavanje filera na nivou svakog porta omogucava simultanu upotrebu više razlicitih uredaja!
 • Više konfiguracija za jedan uredaj ili negranicen broj uredaja simultano! (* vidjeti ogranicenja opertivnog sistema).
 • Programibilni VBScript/JScript filteri za rad sa kompleksnim formatima razlicitih instrumenata.
 • Automatsko logovanje datuma i vremena obrade.
 • Prikupljanje podataka u programibilnim intervalima.
 • Slanje komandi-kontrolnih karaktera spojenim uredajima iz kompletnog ASCII kodnog rasporeda.
 • Kreirajte tablice i grafikone u vašim aplikacijama koji se automatski ažuriraju podacima procitanim sa vaših uredaja.
 • Unos 'real time' podataka u Excel, Access, statisticke programe ili bilo koju Windows aplikaciju.
 • Nisu potrebni nikakvi hardverski dodaci!
 • Veoma jednostavan za upotrebu.


Download Kupovina Tipovi Licenci

Comparison chart of Standard and Professional editions:
Key Features Standard Professional
Capturing and logging data from 256 Com ports simultaneously! (standard RS-232, add-on cards, USB to RS232 converters ...)
Fully configurable data filters, to get data you want from the input strings.
a
Send commands and control any serial RS232 device connected to serial ports.
aa
Log data received through a serial port by converting the data to keystrokes.
ww
Log data received through a serial port by passing the data using DDE. ( Input serial data directly into Excel, Access... )
ww
Log data received through a serial port to files. (Dynamic file naming option)
ww
Low level keyboard filter/Keyboard capture (for devices with keyboard emulation)
Log RS232 data directly to database using ODBC and SQL. (Example: RS232 data to Oracle, MS SQL, My SQL ...)
 
Programmable VBScript/Jscript filters (parsing and filtering more complex data structures).
 
Advanced data filters configurable for each serial port.
 

 

Tags: RS232C Software, Serial Data Acquisition Software Keywords: RS232, RS-232C,RS-485,USB,scanners,readers,digital,scales,gage,balances,serial,barcode,bar code,data acquisition,software,wedge,driver,pos,excel,vb,access,dde
Serbian